A canle de denuncias é un medio de Syspro Automation S.L.U. para facilitar a comunicación áxil e confidencial das irregularidades que poidan implicar o incumprimento da normativa. As comunicacións pódense enviar de forma anónima.

As comunicacións que se presenten a través da canle deberán tratar sobre actos ou condutas, presentes ou pasadas, relacionados con:

  • Accións ou omisións que poidan constituír unha infracción do Dereito da Unión Europea.
  • As accións ou omisións que poidan constituír infracción penal ou administrativa grave ou moi grave. Entenderanse incluídas todas as infraccións penais ou administrativas graves ou moi graves que supoñan prexuízo económico para a Facenda Pública e a Seguridade Social.

A canle está a disposición do Consello de Administración, do persoal, de quen tivera disfrutado dunha bolsa, do persoal das Axencias de Traballo Temporal (ETT), dos que prestaron servizos de axencia, mediación, colaboración e/ou prescrición, así como das empresas subministradoras e do persoal que traballe para ou baixo a súa supervisión, de quen tivese unha relación laboral con Syspro Automation que estea actualmente extinguida, así como de aqueles que optan ou optaron por un posto de traballo.

O sistema está dispoñible as 24 horas do día, os 365 días do ano, desde calquera dispositivo e en varios idiomas.

Por petición da persoa interesada, tamén se poderán presentar reclamacións mediante reunión presencial, debendo dirixirse a solicitude a través deste formulario.

Sen prexuízo das vías de acceso detalladas, a persoa interesada poderá dirixirse á Autoridade Independente de Protección de Denunciantes.


España

+34 986 410 751
Rúa dos Padróns, 12 - Porto do Molle
36350 Nigrán
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º
Vilarrodís - Arteixo
A Coruña

+34 911 610 265
Centro Empresarial Best Point. Oficina 22B Av. de Castilla, 1
28830 San Fernando de Henares
Madrid

EEUU

+1 646 374 4349
100 Overlook Center, 2nd floor, Princeton
08540 New Jersey

Portugal

+351 910 034 699
Fórum Tecnológico, R. Cupertino de Miranda 7
1º andar, Sala 003
1600-545 Lisboa

Suíza


Lange Gasse 15, 4052 Basel

España
+34 986 410 751
Bajada Gándara, 7, Nave 8, 36330 Coruxo, Vigo
Pontevedra

+34 981 601 684
Centro de negocios APEMAX. Avda. Alcalde Manuel Platas Varela 93, 1º Vilarodís - Arteixo
A Coruña

Centro Municipal de Empresas San Fernando de Henares – Oficina 35. Av. de la Vía Láctea 4, 28830 San Fernando de Henares
Madrid


Portugal
+351 912 054 481
Avenida da República, 50, 2º andar, 1050 - 196
Lisboa


USA
+1 64 63 74 43 49
100 Overlook Center Princeton, 08540 New Jersey